Yönergeler

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -  Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönerge; Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönerge; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Salığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  Bu Yönergede geçen;

a)                   Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

b)                   Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç)          Koordinatörlük: Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünü,

d)                   Koordinatör: Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörünü,

e)                   Koordinasyon Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Koordinatörlüğün Amaçları

MADDE 5 -  Koordinatörlüğün amacı; İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kamu kurumlan ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek, çalışanların sağlığını koruyucu ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları

MADDE 6 -  Koordinatörlük, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 İş sağlığı ve  güvenliği çalışma planı hazırlamak,
 İş sağlığı ve  güvenliği eğitim planı hazırlamak,
Risk değerlendirme çalışmalarını planlamak,
 Acil durum planı hazırlamak ve acil durum tatbikatları düzenlemek,
 İş kazası ve meslek hastalıklarını soruşturmak, kök sebep analizi yapılarak doğru önlemleri planlamak,
Faaliyet alanı kapsamında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, eğitim programlarına yönelik uygulama                                                                             ve araştırma olanakları sağlamak,
Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklaşa  eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları yürütmek,
 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlemek,
 İş sağlığı ve güvenliği alanında yetişmiş olan bilim adamları ve uzmanların dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izlemelerini sağlamak,
İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak işverenlere ve çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek ve işyeri ortam risk faktörlerinin kontrolünü sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, kurum ve kuruluşların talep ve ihtiyaçlarına göre diğer gerekli çalışmaları yapmak,

k) Koordinatörlük; düzenlediği konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri verebilir. Bunların verilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Yönetim Organları ve Görevleri

 

Koordinatörlüğün Yönetim Organları

MADDE 7 - Koordinatörlük organları şunlardır:

 Koordinatör
 Koordinasyon kurulu
 Çalışma Birimleri

Koordinatör

MADDE 8 - Koordinatör; Rektör tarafından üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Koordinatörün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

 Koordinatör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere akademik ve idari personel arasından  en fazla iki kişiyi koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
 Koordinatörün görevi sona erdiğinde koordinatör yardımcılarının görevi de sona erer.
 Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekalet eder.

Koordinatörün Görevleri

MADDE 9- Koordinatörün görevleri şunlardır:

 Koordinatörlüğü temsil etmek,
 Koordinatörlük yönergesinde belirlenen amaçları gerçekleştirecek görevleri yürütmek,
 Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili olarak Rektör’e çalışma raporu sunmak,
 Faaliyet alanında yer alan birimlerin etkin çalışmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Koordinasyon Kurulu

MADDE 10 - (1) Koordinasyon Kurulu; koordinatör yardımcıları ile öğretim elamanları arasından koordinatörün önerisi ve rektörün onayı ile görevlendirilen en fazla 5 kişiden  oluşur.

Koordinasyon Kurulu üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.
 Koordinasyon Kurulu, koordinatörün daveti üzerine en az ayda bir toplanır, gerekli durumlarda daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Koordinasyon Kurulunun Görevleri

MADDE 11 - Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır;

 Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 Koordinatörlük bünyesinde kurulan birimlerde görev alan personelin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
 Gerekli hallerde koordinatörlüğün faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
 Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,
 Koordinatörlüğün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,
 Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek,
 Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.
 Mevzuatın gerektirdiği, koordinatörlüğün önerdiği ve ilgili birimlerin onayladığı diğer görevleri yerine getirmek.

Çalışma Birimleri ve Görevleri

MADDE 12- (1) Koordinatörlüğün çalışma alanlarıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere eğitim, danışmanlık, proje, saha araştırmaları gibi geçici veya sürekli birimler oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir koordinasyon kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak ve yürütmek üzere görevlendirilen üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri koordinatörlüğün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birimler, ilgili çalışma birimi başkanı veya koordinatörün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak koordinatöre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar ilgili birimin amiri ile işbirliği yapılarak Koordinasyon Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Koordinatör, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elemanının görev süresi Koordinasyon Kurulu’nun önerisi ile Rektör tarafından uzatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 - Bu Yönerge Dumlupınar Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - Bu Yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2015, Cuma